การคัดเลือกรางวัลอาจารย์/นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเผยแพร่ผลงานวิชาการ และได้มีการพิจารณาแนวทางการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ซึ่งคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่อาจารย์/นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง จนเป็นที่ปรากฏกล่าวขวัญหรือยอมรับกันใน วงวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่อาจารย์/นักวิจัยดีเด่นในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการและ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา ถือเป็นที่สิ้นสุด


ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดสรรให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566)
หากมีข้อสอบถาม
ติดต่อ >> ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจ) 0-539-21444 ต่อ 1236 หรือ researcheng2019@gmail.com

เสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น