เพื่อรักษามาตรฐานและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ของวารสาร กองบรรณาธิการได้ใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานกับต้นฉบับที่ส่งมาทั้งหมด

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2022-06-30 16:30:00
แจ้งผู้เขียนบทความ ทางกองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบการเขียนบทความ ใหม่
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Template ใหม่ 
Template(English version) วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่1 (TCI Tier 1)

  Call for Paper

ประกาศรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL. Eng. J.)เป็นวารสารราย 6 เดือนที่เผยแพร่องค์ความรู้ และผลวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยลักษณะผลงานวิจัยอาจเป็นผลงานวิจัยพื้นฐาน ผลงานวิจัยประยุกต์หรือผลงานวิจัยต้นฉบับ ซึ่งผู้เขียนสามารถจัดส่งได้ทั้งบทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ในการนี้กองบรรณาธิการ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน รับบทความวันสุดท้าย วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกๆปี
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม รับบทความวันสุดท้าย วันที่ 1 เมษายน ของทุกๆปี

วัตถุประสงค์ของวารสาร

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารทางวิชาการจัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางที่น่าสนใจด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของบทความ

บทความวิจัย (research articles) เป็นรายการวิจัย หรือรายงานทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือ

บทความปริทัศน์ (review articles) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เชิงวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือ โดยมีการวิเคราะห์และวิจารณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกอย่างแท้จริง

  กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1236