โครงการวิจัย
 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กลุ่มสาขา พื้นที่ รายงานความก้าวหน้า(ครั้งที่) รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ได้รับสนับสนุน
1 2 3
ไทย : การพัฒนาเครื่องล้างมันฝรั่งแบบต่อเนื่องศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
EN : -
นเรศ อินต๊ะวงค์ 420,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การพัฒนาเครื่องหั่นมันฝรั่งแท่งเพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว
EN : -
กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ 420,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : พัฒนาเครื่องทดสอบแรงสลับแบบ Stroke rolling ความถี่สูง.
EN : -
แมน ตุ้ยแพร่ 1,750,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
EN : -
ณัฐพงษ์ แกมทับทิม 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2563
ไทย : การหาค่าที่เหมาะสมของความหยาบผิวอะลมูิเนียมเกรด A356 T6 ในกระบวนการเจาะ
EN : -
ปรียานุช เมฆฉาย 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ
EN : -
กีรติ วุฒิจารี 1,039,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 119,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : โครงการการพัฒนานวัตกรรมกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 520,650.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : โครงการผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการส่งออกอุตสาหก
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 509,850.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การออกแบบและสร้างตู้อบลมร้อนแบบหมุนวนในการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดำบลบัวใหญ่
EN : -
อัจฉรา จันทร์ผง 332,700.00กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชียงใหม่2563
ไทย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
EN : -
ปริดา จิ๋วปัญญา 901,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
EN : -
สนธยา ทองอรุณศรี 10,000,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : โครงการวิจัยพัฒนากำลังพลในศตวรรษที่ 21
EN : -
สุรนารถ ฉิมภารส 1,800,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : โครงการพัฒนาเมนูอาหารพลังงานต่ำต่อวันจากโปรแกรมคำนวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน
EN : -
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : เครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้ (1 ไร่ 1 ล้าน)
EN : -
อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี 650,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การยกระดับผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรอ้อนจันทร์สูงมาตรฐานการค้าสากล (1 ไร่ 1 ล้าน)
EN : -
ไกรสร วงษ์ปู่ 501,402.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
EN : -
ธวัชชัย ไชยลังการ 405,020.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
EN : -
ปริดา จิ๋วปัญญา 500,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการ การปฏิบัติการประกอบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น
EN : -
ไกรสร วงษ์ปู่ 40,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิคในจังหวัดลาปาง :กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง
EN : -
รัชนีวรรณ สันลาด 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมผ้า กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอไตลื้อบ้านลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช
EN : -
ภาคภูมิ จารุภูมิ 220,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการผลิตร่มโบราณ กรณีศึกษาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)
EN : -
จุราพรรณ พิมูลชาติ 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : เครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
EN : -
ณรงค์ เมตไตรพันธ์ 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธ์ุด้วยระบบ เบาหวานไอทีในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้
EN : -
นิอร สิริมงคลเลิศกุล 500,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
EN : -
วิวัฒน์ ทิพจร 4,990,826.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงานความร้อนร่วม
EN : -
ทัชชกร ธรรมปัญญา 468,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิคในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง
EN : -
รัชนีวรรณ สันลาด 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2563
ไทย : การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ
EN : -
กีรติ วุฒิจารี 1,039,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 119,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนานวัตกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 520,650.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : ผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูงฯ
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 509,850.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การจัดระบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษของชุมชนผู้ปลูกกาแฟในเขตตำบลแจ้ซ้อน
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 258,400.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
EN : -
พินิจ เนื่องภิรมย์
ภาคภูมิ ใจชมภู
ปริดา จิ๋วปัญญา
495,550.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
EN : -
สนธยา ทองอรุณศรี 1,125,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ
EN : -
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล
110,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
EN : -
ณัฐพงษ์ แกมทับทิม 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2563
ไทย : การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชน
EN : -
ก้องเกียรติ ธนะมิตร 104,750.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าน2563
ไทย : ระบบควบคุมการรดน้ำพืชอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
EN : -
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 50,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าน2563
ไทย : การวิเคราะห์ผลด้านการลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิตน้ำมันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภาพในเตาปฎิกรณ์ไพโรโลซีสแบบช้าภายใต้การจัดการแบบศูนย์
EN : -
กันยาพร ไชยวงศ์ 742,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าน2563
ไทย : โครงการศึกษากระบวนการพ่นพอกด้วยความร้อนแบบเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)
EN : โครงการศึกษากระบวนการพ่นพอกด้วยความร้อนแบบเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)
แมน ตุ้ยแพร่ 1,131,100.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : โครงการวิชาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ
EN : โครงการวิชาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ
ภาคภูมิ จารุภูมิ 90,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)
EN : โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)
พินิจ เนื่องภิรมย์ 400,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนเมืองคู่ขนานระหว่างแม่สอดกับรัฐกะเหรี่ยง
EN : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนเมืองคู่ขนานระหว่างแม่สอดกับรัฐกะเหรี่ยง
สนธยา ทองอรุณศรี 17,356,270.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2564
ไทย : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
EN : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
- 12,785,270.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2564
ไทย : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
EN : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
- 12,785,270.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2564
ไทย : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
EN : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
- 516,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2564
ไทย : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
EN : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
- 516,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2564
ไทย : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
EN : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
- 516,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2564
ไทย : การแยกโลหะอลูมิเนียมจากคะกรันอลูมิเนียม
EN : การแยกโลหะอลูมิเนียมจากคะกรันอลูมิเนียม
ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ 250,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : การลดค่าผลรวมของแข็งละลายน้ำในน้ำทิ้งจากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เหมาะด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า
EN : การลดค่าผลรวมของแข็งละลายน้ำในน้ำทิ้งจากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เหมาะด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า
นพพร พัชรประกิติ 3,847,819.48กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2564
ไทย : การออกแบบและพัฒนาชุดบูมขับก้านเจาะของรถเจาะล้อยางสำหรับเหมืองถ่านหิน
EN : การออกแบบและพัฒนาชุดบูมขับก้านเจาะของรถเจาะล้อยางสำหรับเหมืองถ่านหิน
สุรพิน พรมแดน 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน
EN : ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน
สามารถ ยะเชียงคำ 250,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ
EN : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ
- 7,000,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ
EN : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ
ธนวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ 7,000,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : "Integrated assessment of domestic water accessiblility for vulnerable communities in the Lower Mekong Basin"
EN : "Integrated assessment of domestic water accessiblility for vulnerable communities in the Lower Mekong Basin"
อังกูร ว่องตระกูล 64,848.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2564
ไทย : โครงการวิจัยเรื่อง แผ่นบางวางบนฐานรากแบบวิสโคอีลาสติกตามแบบจำลองอนุพันธุ์เศษส่วนเควิน-วอยท์
EN : โครงการวิจัยเรื่อง แผ่นบางวางบนฐานรากแบบวิสโคอีลาสติกตามแบบจำลองอนุพันธุ์เศษส่วนเควิน-วอยท์
มนต์ชัย ปัญญาทอง 600,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2564
ไทย : แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้าให้เอื้อประโยชน์ด้านการผลิตทางเกษตรของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
EN : แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้าให้เอื้อประโยชน์ด้านการผลิตทางเกษตรของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
พงศกร สุรินทร์ 50,260.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2564
ไทย : 1
EN : 1
- 1.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2564
ไทย : 1
EN : 1
- 1.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2564
ไทย : โครงการระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน
EN : โครงการระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน
นิวัตร มูลปา 9,734,384.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2564
ไทย : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา
EN : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา
แมน ตุ้ยแพร่ 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตชนิด UV-C
EN : โครงการอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตชนิด UV-C
นเรศ อินต๊ะวงค์ 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
EN : โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาคภูมิ จารุภูมิ 130,750.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการซ้ำซ้อนและด้อยโอกาสที่ทุพลภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D
EN : โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการซ้ำซ้อนและด้อยโอกาสที่ทุพลภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D
ภาคภูมิ จารุภูมิ 320,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการการพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกยำแดงสดเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
EN : โครงการการพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกยำแดงสดเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
อภิชาติ ชัยกลาง 150,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการการพัฒนาห้องความดันลบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศและบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพในอากาศ
EN : โครงการการพัฒนาห้องความดันลบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศและบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพในอากาศ
ประชา ยืนยงกุล 0.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างห้องความดันลบต้นแบบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศ
EN : โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างห้องความดันลบต้นแบบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศ
นาวี นันต๊ะภาพ 320,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการย่อยที่ 3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการปลูกมะม่วงโชคอนันต์แบบควบคุมปริมาณการให้น้ำ สู้ภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ อำเภอศรีนคร จ
EN : โครงการย่อยที่ 3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการปลูกมะม่วงโชคอนันต์แบบควบคุมปริมาณการให้น้ำ สู้ภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ อำเภอศรีนคร จ
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด 560,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2565
ไทย : โครงการย่อยที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกอ้อยแบบควบคุมปริมาณการให้น้ำสู้ภัยแล้ง จ. พิษณุโลก
EN : โครงการย่อยที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกอ้อยแบบควบคุมปริมาณการให้น้ำสู้ภัยแล้ง จ. พิษณุโลก
สมบัติย์ มงคลชัยชนะ 41,300.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2565
ไทย : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน (SME)
EN : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน (SME)
บุญญฤทธิ์ วังงอน 176,040.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2565
ไทย : โครงการการประยุกต์และพัฒนาการควบคุมความถี่โหลดของการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เชื่อมโยงระบบไมโครกริดจากพลังงานทดแทน
EN : โครงการการประยุกต์และพัฒนาการควบคุมความถี่โหลดของการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เชื่อมโยงระบบไมโครกริดจากพลังงานทดแทน
สวัสดิ์ ยุคะลัง 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : โครงการการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าที่จัดเก็บพลังงานร่วมกับตัวเก็บประจุความจุสูงสำหรับนักเรียนคนพิการ
EN : โครงการการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าที่จัดเก็บพลังงานร่วมกับตัวเก็บประจุความจุสูงสำหรับนักเรียนคนพิการ
สวัสดิ์ ยุคะลัง 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : โครงการการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองรถรางไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบควบคุม
EN : โครงการการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองรถรางไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบควบคุม
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะพื้นฐานและการวิจัยขั้นสูงด้านงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
EN : โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะพื้นฐานและการวิจัยขั้นสูงด้านงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ธนพงศ์ คุ้มญาติ 0.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : โครงการการพัฒนาโดรนใส่ปุ๋ยอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนเกษตรพื้นที่สูงและการปลูกพืชขั้นบันได
EN : โครงการการพัฒนาโดรนใส่ปุ๋ยอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนเกษตรพื้นที่สูงและการปลูกพืชขั้นบันได
นิติพงษ์ สมไชยวงค์ 320,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการการพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานไฮบริดจ์สำหรับเกษตรกรรายย่อย
EN : โครงการการพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานไฮบริดจ์สำหรับเกษตรกรรายย่อย
ณรงค์ เมตไตรพันธ์ 170,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการการพัฒนาระบบตรวจอากาศ pm2.5ที่ระดับความสูงด้วยโดรน
EN : โครงการการพัฒนาระบบตรวจอากาศ pm2.5ที่ระดับความสูงด้วยโดรน
วรพจน์ ศิริรักษ์ 150,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้ลักษณะเด่นเชิงพื้นผิวในการจำแนกคุณภาพของผ้าทอมือ
EN : โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้ลักษณะเด่นเชิงพื้นผิวในการจำแนกคุณภาพของผ้าทอมือ
ณรงค์ เมตไตรพันธ์ 80,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการระบบโดรนรับส่งอัจฉริยะสนับสนุนเมืองแห่งอนาคต
EN : โครงการระบบโดรนรับส่งอัจฉริยะสนับสนุนเมืองแห่งอนาคต
ศิระพงศ์ ลือชัย 320,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตใยไหมสีทอง สำหรับวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านป่าเลา
EN : โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตใยไหมสีทอง สำหรับวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านป่าเลา
วิโรจน์ ปงลังกา 0.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการการหาเกณฑ์ปัจจัยจากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้โดยสาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ในจังหวัดเชียงราย
EN : โครงการการหาเกณฑ์ปัจจัยจากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้โดยสาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ในจังหวัดเชียงราย
หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด 50,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : โครงการวิจัยและพัฒนาซีเมนต์กระดูกอนุภาคนาโนสำหรับเชื่อมประสานกระดูกในการผ่าตัดทางการแพทย์
EN : โครงการวิจัยและพัฒนาซีเมนต์กระดูกอนุภาคนาโนสำหรับเชื่อมประสานกระดูกในการผ่าตัดทางการแพทย์
ภาคภูมิ จารุภูมิ 1,620,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการพัฒนาและสร้างเครื่องทดสอบการต้านทางความล้าของรอยเชื่อมรางรถไฟแบบล้อผ่าน ตามมาตรฐาน AWS D15 2M2013
EN : โครงการพัฒนาและสร้างเครื่องทดสอบการต้านทางความล้าของรอยเชื่อมรางรถไฟแบบล้อผ่าน ตามมาตรฐาน AWS D15 2M2013
แมน ตุ้ยแพร่ 4,786,450.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การลดเวลาในกระบวนการผลิตประกับยึดราวใบแขะดินผานพรวน
EN : การลดเวลาในกระบวนการผลิตประกับยึดราวใบแขะดินผานพรวน
ชยันต์ คำบรรลือ 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : การพัฒนาเครื่องคัดเชอรรี่และเครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เชอร์รีของวิสาหกิจชุมชน มีมี โยโย
EN : การพัฒนาเครื่องคัดเชอรรี่และเครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เชอร์รีของวิสาหกิจชุมชน มีมี โยโย
- 80,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : การศึกษาและออกแบบระบบบำบัดกลิ่นแอมโมเนียในฟาร์มเลี้ยงไก่
EN : การศึกษาและออกแบบระบบบำบัดกลิ่นแอมโมเนียในฟาร์มเลี้ยงไก่
ครรชิต เงินคำคง 195,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปชาออร์แกนิคโดยใช้พลังงานทางเลือก
EN : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปชาออร์แกนิคโดยใช้พลังงานทางเลือก
สมหมาย สารมาท 200,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : เครื่องกรองละเอียดโดยใช้เทคนิคการอัดตะกอนที่ผลิตจากวัสดุเกรดอาหารสำหรับกรองน้ำมันจากผลผลิตทางการเกษตร
EN : เครื่องกรองละเอียดโดยใช้เทคนิคการอัดตะกอนที่ผลิตจากวัสดุเกรดอาหารสำหรับกรองน้ำมันจากผลผลิตทางการเกษตร
น้ำมนต์ โชติวิศรุต 160,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายพิกัด 3.7 กิโลวัตต์
EN : การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายพิกัด 3.7 กิโลวัตต์
อนนท์ นำอิน 180,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : การพัฒนากระบวนการผลิตการกลั้นน้ำมันหมอระเหยจากกลีบกุหลาบ
EN : การพัฒนากระบวนการผลิตการกลั้นน้ำมันหมอระเหยจากกลีบกุหลาบ
วันไชย คำเสน 150,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2565
ไทย : การปรับปรุงกระบวนการผลิตสกีเครื่องตัดหญ้า หจก.ลิ้มเชียงเส็ง
EN : การปรับปรุงกระบวนการผลิตสกีเครื่องตัดหญ้า หจก.ลิ้มเชียงเส็ง
ไกรสร วงษ์ปู่ 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบอัจฉริยะ
EN : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบอัจฉริยะ
ทักษ์ หงษ์ทอง 96,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : การพัฒนาเตาเผาถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ต้นทุนต่ำสำหรับวิสากิจชุมชน
EN : การพัฒนาเตาเผาถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ต้นทุนต่ำสำหรับวิสากิจชุมชน
ปริดา จิ๋วปัญญา 80,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : การออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดสำหรับการประมงและเกษตรกรรมในเขตพื้นที่สูง กรณ๊วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง
EN : การออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดสำหรับการประมงและเกษตรกรรมในเขตพื้นที่สูง กรณ๊วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง
พินิจ เนื่องภิรมย์ 90,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์คอนกรีตบล๊อคในกระบวนการผลิตคอนกรีต
EN : การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์คอนกรีตบล๊อคในกระบวนการผลิตคอนกรีต
กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล 110,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : การเพิ่มประสิทธิภาพของหัวเจาะสำหรับเหมืองถ่านหินด้วยเทคโนโลยีวัสดุและการพ่นพอกด้วยความร้อน
EN : การเพิ่มประสิทธิภาพของหัวเจาะสำหรับเหมืองถ่านหินด้วยเทคโนโลยีวัสดุและการพ่นพอกด้วยความร้อน
สุรพิน พรมแดน 200,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การปรับปรุงระบบการระบายความร้อนสำหรับระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรและสร้างมูลเพิ่มในน้ำมันสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
EN : การปรับปรุงระบบการระบายความร้อนสำหรับระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรและสร้างมูลเพิ่มในน้ำมันสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
สุรพิน พรมแดน 80,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2565
ไทย : การปรับปรุงระบบการระบายความร้อนสำหรับระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรและสร้างมูลเพิ่มในน้ำมันสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
EN : การปรับปรุงระบบการระบายความร้อนสำหรับระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรและสร้างมูลเพิ่มในน้ำมันสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
วิโรจน์ ปงลังกา 80,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2565
ไทย : การพัฒนา Cirular Economy และ Green Economy ในชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากชีวมวลที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าว
EN : การพัฒนา Cirular Economy และ Green Economy ในชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากชีวมวลที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าว
กีรติ วุฒิจารี 437,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2565
ไทย : Reskill - upskill ทรัพยากรมนุษย์ในห่วยโซ่อุปทานการผลิตข้าวเหนียวสู่การเรียนรู้ตลอดชีพ
EN : Reskill - upskill ทรัพยากรมนุษย์ในห่วยโซ่อุปทานการผลิตข้าวเหนียวสู่การเรียนรู้ตลอดชีพ
กีรติ วุฒิจารี 260,100.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2565
ไทย : การบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
EN : การบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พงศกร สุรินทร์ 349,900.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2565
ไทย : เครื่องตัดขนมปังทรงสี่เหลี่ยมสำหรับกระบวนการผลิตขนมปังกรอบ
EN : เครื่องตัดขนมปังทรงสี่เหลี่ยมสำหรับกระบวนการผลิตขนมปังกรอบ
กรวัฒน์ วุฒิกิจ 293,525.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2565
ไทย : การพัฒนาเครื่องแยกเยื่อและคัดแยกประเภทของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผาโบราณ
EN : การพัฒนาเครื่องแยกเยื่อและคัดแยกประเภทของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผาโบราณ
นเรศ อินต๊ะวงค์ 641,320.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การพัฒนาเตาทอดแคบหมูติดมัน เบบี้
EN : การพัฒนาเตาทอดแคบหมูติดมัน เบบี้
นเรศ อินต๊ะวงค์ 517,780.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส
EN : การออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส
ธวัชชัย อุ่นใจจม 480,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา
EN : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา
- 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา
EN : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา
- 300,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2565
ไทย : การวิจัยและควบคุมสัญญาณกล้ามเนื้อควบคุมแขนสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการกการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ
EN : การวิจัยและควบคุมสัญญาณกล้ามเนื้อควบคุมแขนสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการกการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ
นาวี นันต๊ะภาพ 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การหาสภาวะที่เหมาะสมของการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยระบบอินเตอร์เน็จของสรรพสิ่ง
EN : การหาสภาวะที่เหมาะสมของการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยระบบอินเตอร์เน็จของสรรพสิ่ง
พินิจ เนื่องภิรมย์ 175,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์
EN : การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์
- 37,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การวิจัยและพัฒนาจักรยานยนต์สามล้อสำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่างที่ใช้วีลแชร์นั่งขับขี่
EN : การวิจัยและพัฒนาจักรยานยนต์สามล้อสำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่างที่ใช้วีลแชร์นั่งขับขี่
ภาคภูมิ จารุภูมิ 595,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจขนาดย่อม
EN : การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจขนาดย่อม
ภาคภูมิ จารุภูมิ 225,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
โครงการย่อย
ไทย : โครงการย่อย 1 การพัฒนากระบวนการผลิตผงปรุงรสด้วยระบบอัตโนมัติ บริษัท ภรณ์เสวย เชียงใหม่ ฟู้ดส์ จำกัด
EN : โครงการย่อย 1 การพัฒนากระบวนการผลิตผงปรุงรสด้วยระบบอัตโนมัติ บริษัท ภรณ์เสวย เชียงใหม่ ฟู้ดส์ จำกัด
ภาคภูมิ จารุภูมิ 125,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการย่อย 2 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยระบบอัตโนมัติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านการยะ
EN : โครงการย่อย 2 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยระบบอัตโนมัติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านการยะ
- 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การลดก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มไก่โดยวิธี Bio Scrubber
EN : การลดก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มไก่โดยวิธี Bio Scrubber
ครรชิต เงินคำคง 200,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและนวัตกรรมกับพันธมิตรเครือข่ายทั่วโลกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
EN : โครงการพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและนวัตกรรมกับพันธมิตรเครือข่ายทั่วโลกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 161,600.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การศึกษาและออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
EN : การศึกษาและออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
พินิจ เนื่องภิรมย์ 637,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
โครงการย่อย
ไทย : โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบ และวิเคราะห์คุณสมบัติดินที่เหมาะสมสำหรับการผลิตดืนดิบในการสร้างบ้านดิน
EN : โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบ และวิเคราะห์คุณสมบัติดินที่เหมาะสมสำหรับการผลิตดืนดิบในการสร้างบ้านดิน
ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 71,875.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการย่อยที่ 2 เครื่องวัดความชื้นภายในดินดิบด้วยความถี่วิทยุเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
EN : โครงการย่อยที่ 2 เครื่องวัดความชื้นภายในดินดิบด้วยความถี่วิทยุเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
ศุภกิต แก้วดวงตา 71,875.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปบล็อกอิฐดินดิบ
EN : โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปบล็อกอิฐดินดิบ
ไกรลาศ ดอนชัย 71,875.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการย่อยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับบ้านดิน ภายใต้โครงการการศึกษาและออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
EN : โครงการย่อยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับบ้านดิน ภายใต้โครงการการศึกษาและออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
- 71,875.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการย่อย 5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตดินดิบเพื่อการก่อสร้างบ้านดินอัจฉริยะ ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
EN : โครงการย่อย 5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตดินดิบเพื่อการก่อสร้างบ้านดินอัจฉริยะ ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบ้านดินอัจฉริยะ
พินิจ เนื่องภิรมย์ 350,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ คนพิการ และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องม
EN : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ คนพิการ และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องม
ภาคภูมิ จารุภูมิ 450,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
โครงการย่อย
ไทย : โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาวีลแชร์ไฟฟ้าชนิดปรับยืนได้ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
EN : โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาวีลแชร์ไฟฟ้าชนิดปรับยืนได้ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ภาคภูมิ จารุภูมิ 250,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของวิศวกรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
EN : การพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของวิศวกรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
พินิจ เนื่องภิรมย์ 106,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การศึกษาพฤติกรรมของโมลิบดินัมอัลลอยต่อการต้านทานการสึกหรอแบบไถลของผิวพ่นพอกด้วยความร้อนที่ประยุกต์ใช้กับงานซ่อมชิ้นส่วนระบบราง
EN : การศึกษาพฤติกรรมของโมลิบดินัมอัลลอยต่อการต้านทานการสึกหรอแบบไถลของผิวพ่นพอกด้วยความร้อนที่ประยุกต์ใช้กับงานซ่อมชิ้นส่วนระบบราง
แมน ตุ้ยแพร่ 225,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การวิจัยและพัฒนาเตียงระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
EN : การวิจัยและพัฒนาเตียงระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ไกรลาศ ดอนชัย 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : การพัฒนาเครื่องดูดเสหะแบบพกพาเคลื่อนที่สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19
EN : การพัฒนาเครื่องดูดเสหะแบบพกพาเคลื่อนที่สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19
อภิชาติ ชัยกลาง 78,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการย่อย ที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุเชิงปฏิบัติการสอดคล้องตามแนวทางระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้แผน โครงการแผนงานพ
EN : โครงการย่อย ที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุเชิงปฏิบัติการสอดคล้องตามแนวทางระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้แผน โครงการแผนงานพ
วรจักร์ เมืองใจ 202,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการพัฒนาแนวทางพัฒนาทักษะอาชีพกำลังคนด้วยฐานเรียนรู้ตลอดชีวิตและแบบสะสมเครดิต
EN : โครงการพัฒนาแนวทางพัฒนาทักษะอาชีพกำลังคนด้วยฐานเรียนรู้ตลอดชีวิตและแบบสะสมเครดิต
วรจักร์ เมืองใจ 167,900.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566
ไทย : โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
EN : โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
มนตรี เงาเดช 165,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2566