โลโก้เว็บไซต์ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (สหกิจ/ฝึกงาน/ฝึกสอน) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม
- หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา