สาส์นจาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาชีพ สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่สากล โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาเฉพาะทาง

โดยแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม (Cooperative Education & Engineering Practice) จัดเป็นแผนการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ภาคปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจระบบของการทำงานให้มากยิ่งขึ้น สร้างความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างบุคคลและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่โครงงานการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและวัดผลสำเร็จได้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สร้างกระบวนการความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์