โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)
Cooperative Education & Engineering Practice

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานเต็มเวลา เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทำให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ อันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสถานประกอบการที่บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก