ปฏิทินสหกิจศึกษา การฝึกงาน
ปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม) ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565
ปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม) ประจำปีการศึกษา 2564
ปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 อันเนื่องจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) COVID-19
ข้อปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ข้อปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)