ติดต่องานสหกิจศึกษา
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
ผศ.สมหมาย สารมาท
098-5258488

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววัลลภา วงค์ษายะ
083-3222361
นายจารุชาติ กันทาอินทร์
091-8584528

อาจารย์รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
053-921444 ต่อ 1603
อาจารย์อาวุธ พุทธราช
080-5965050
อาจารย์อรรถพล วิเวก
081-8839294
ผศ.ศุภกิจ แก้วดวงตา
086-5659485
นางสาวสุวรินทร์ กาวิยะ
061-9395194

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
053-921444 ต่อ 2215
อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี
085-2214676
อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง
089-7598846
อาจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์
084-0400407
นางสาวนุจรีย์ มาแสน
089-9381729

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
053-921444 ต่อ 2299
ผศ.นิธิวัฒ จำรูญรัตน์
086-4300840
อาจารย์ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
081-8822763
นางสาวณัฏฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย
095-4522555

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
053-921444 ต่อ 2300
อาจารย์ธีรวัฒน์ แสงกาศ
084-0467543
อาจารย์วัชรากร ชัยวัฒน์พิพัฒน์
081-6713152
นางวรัญชรา อุประทอง
087-1789603