แบบฟอร์ม และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน
คู่มือ
คู่มือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
แบบฟอร์ม
สก.วศ.01_ฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สก.วศ.02_ใบสมัครข้อมูลนักศึกษา (ภาษาไทย)
สก.วศ.02_ใบสมัครข้อมูลนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
สก.วศ.03_แบบตอบรับนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สก.วศ.04_ใบประเมินผลฝึกงานนักศึกษา
สก.วศ.05_แบบตอบรับการนิเทศโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สก.วศ.06_แบบฟอร์มประเมินสถานประกอบการ
สก.วศ.07_แบบประเมินนักศึกษา (ระหว่างการนิเทศ)
แบบฟอร์มรายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2551 
ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 
ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยเรื่อง การสหกิจศึกษา พ.ศ. 2556 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
แนวปฎิบัติการนับชั่วโมงรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ.2565