วัตถุประสงค์
  1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ
  2. ศึกษาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการงานในสถานประกอบการอย่างละเอียด
  3. ได้พบเห็นปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรส่วนต่าง ๆ ของผู้ร่วมปฏิบัติงานสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพหน้าที่ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน และการปฏิบัติงานเฉพาะ
  5. การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่เหมาะสม
  6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  7. เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
  8. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
  9. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น